کسب افتخار جهانی برای کتاب “مترسک و خدمتکارش” با ترجمه ی جناب آقای فرزاد فربد | موسسه زبان سفیر گفتمان