پرسنل موسسه زبان سفیر باشید | موسسه زبان سفیر گفتمان

پرسنل سفیر باشید

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: (فارسی)
نام و نام خانوادگی: (انگلیسی)
نام پدر:
کد ملی:
 
جنسیت:
 
شماره شناسنامه:
محل صدور:
محل تولد:
نام خانوادگی قبلی:
نام مستعار:
ملیت:
تابعیت:
دین:
مذهب:
تاریخ تولد: (فارسی)
تاریخ تولد: (لاتین)
آدرس ایمیل:

سوابق ایثارگری

مدت حضور در جبهه:(ماه)
درصد جانبازی:
مدت اسارت :
نوع ایثارگری:
نسبت با ایثارگر:

وضعیت خانوادگی

تعداد فرزندان:
آیا همسرشما شاغل می باشند :  خیر بلی
آدرس و شماره تماس محل کار همسر در صورت اشتغال:

سابقه کیفری

چنانچه خود یا بستگان درجه یک شما سابقه بازداشت یا محکومیت داشته شرح محکومیت را ذکر نمایید :

سوابق تحصیلی

دبیرستان

مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام دانشگاه
تاریخ اتمام تحصیل

دانشگاه 1

مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام دانشگاه
تاریخ اتمام تحصیل

دانشگاه 2

مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام دانشگاه
تاریخ اتمام تحصیل
نام زبان خارجه

 خوب متوسط ضعیف
 خوب متوسط ضعیف
 خوب متوسط ضعیف
 خوب متوسط ضعیف
نام دوره های کاربردی که تاکنون گذرانده اید

نام دوره1:
مدت دوره1:
نام موسسه1:
نام دوره2:
مدت دوره2:
نام موسسه2:
نام دوره3:
مدت دوره3:
نام موسسه3:
نام دوره4:
مدت دوره4:
نام موسسه4:

مهارت در برنامه های نرم افزاری

EXCEL:  خوب متوسط ضعیف
WORD:  خوب متوسط ضعیف
تایپ:  خوب متوسط ضعیف

سوابق سایر فعالیتها

سوابق فعالیتهای سیاسی، اجتماعی (نهادهای انقلابی، بسیج، امور عام المنفعه و...) خود را در جدول زیر بنویسید.

نام نهاد
نوع همکاری
به مدت
نام مسئول
علت ترک فعالیت
نشانی و تلفن محل
نام نهاد
نوع همکاری
به مدت
نام مسئول
علت ترک فعالیت
نشانی و تلفن محل

مسافرت خارج از کشور

سوابق فعالیتهای سیاسی، اجتماعی (نهادهای انقلابی، بسیج، امور عام المنفعه و...) خود را در جدول زیر بنویسید.

نوع مسافرت (ماموریت، زیارت، تفریح و ...)
نام کشور
مسئولیت در سفر
سازمان اعزام کننده
مدت اقامت
نوع مسافرت (ماموریت، زیارت، تفریح و ...)
نام کشور
مسئولیت در سفر
سازمان اعزام کننده
مدت اقامت

وضعیت جسمانی

آیا در حال حاضر در سلامت کامل هستید :  بلی خیر
گروه خونی:
لطفا چنانچه بیماریهایی از قبیل دیابت، فشار خون، صرع، قلب و غیره دارید و یا عمل جراحی داشته اید ذکر نمایید

معرف

مشخصات کامل دونفر را به عنوان معرف ذکر نمایید :

نام و نام خانوادگی
شغل یا حرفه
نوع آشنایی
مدت آشنایی
آدرس کامل با ذکر تلفن
نام و نام خانوادگی
شغل یا حرفه
نوع آشنایی
مدت آشنایی
آدرس کامل با ذکر تلفن
آیا از بستگان و دوستان شما کسی در این موسسه می باشد ؟  بلی خیر
نام و سمت:
از چه طریق مطلع شدید که موسسه سفیر استخدام می نماید ؟  از طریق آگهی در روزنامه اطلاعیه استخدام در واحدها دوستان کارمندان شاغل در موسسه سایت موسسه سایر موارد
ذکر نمائید :

سوابق شغلی

مشخصات کامل شرکتها یا موسساتی را که تاکنون در آنها کار کرده اید یا مشغول به کار هستید به ترتیب در ذیل ذکر کنید :

1

نام موسسه
نوع فعالیت موسسه
مدت همکاری از تاریخ تا تاریخ
آخرین سمت
آخرین حقوق و مزایای ماهیانه
تلفن
علت قطع همکاری

2

نام موسسه
نوع فعالیت موسسه
مدت همکاری از تاریخ تا تاریخ
آخرین سمت
آخرین حقوق و مزایای ماهیانه
تلفن
علت قطع همکاری

3

نام موسسه
نوع فعالیت موسسه
مدت همکاری از تاریخ تا تاریخ
آخرین سمت
آخرین حقوق و مزایای ماهیانه
تلفن
علت قطع همکاری

4

نام موسسه
نوع فعالیت موسسه
مدت همکاری از تاریخ تا تاریخ
آخرین سمت
آخرین حقوق و مزایای ماهیانه
تلفن
علت قطع همکاری
آیا هنوز شاغل هستید ؟  بلی خیر
نام و تلفن محل کار
از چه زمانی می توانید با موسسه سفیر مشغول به همکاری شوید :
حقوق درخواستی ماهیانه (حتما قید فرمایید)
در چه زمینه هایی مایل به همکاری هستید ؟
آیا قادر به انجام ماموریتهای کوتاه مدت اداری به شهرستانها هستید ؟
 بلی خیر
آیا در صورت لزوم قادر به ارائه تضمین مالی به وسیله سفته هستید ؟
 بلی خیر
آیا گواهینامه رانندگی دارید ؟  بلی خیر
نوع گواهینامه :
چنانچه تاکنون در دستگاه های دولتی مراحل گزینش را طی کرده اید جدول زیر را تکمیل نمایید.

نام دستگاه
نام هسته گزینش
استان
تاریخ ثبت نام
نتیجه گزینش
علت عدم پذیرش

مشخصات محل سکونت

وضعیت مسکن:  شخصی استیجاری
نشانی منزل:
شماره تماس:
شماره همراه:
نام و شماره تلفن تماس در مواقع اضطراری از قبیل وقوع سوانح در محل کار :
نشانی دقیق محل سکونت خود را در ده سال اخیر در جدول زیر بنویسید.

1

استان
شهر
نشانی کامل
کدپستی
اقامت از سال تا سال
تلفن
نحوه سکونت  مجردی با خانواده

2

استان
شهر
نشانی کامل
کدپستی
اقامت از سال تا سال
تلفن
نحوه سکونت  مجردی با خانواده

3

استان
شهر
نشانی کامل
کدپستی
اقامت از سال تا سال
تلفن
نحوه سکونت  مجردی با خانواده

گواهی و تعهد متقاضی

ضمن تكميل اين پرسشنامه، انجام مصاحبه و نيز شروع كار ، پس ازگزينش در دوره هاي آموزشی آزمايشي، براي موسسه سفير تعهدي نسبت به استخدام دائمي اينجانب بوجود نمي آید، تقاضاي استخدام مي نمايم . همچنين در صورت استخدام ، كليه آيين نامه ها و مقررات موسسه را پذيرفته و موسسه سفير را مجاز به تحقيق در مورد كليه موارد منعكس شده در پرسشنامه مي دانم و درهر زمان كه خلاف هر يك از مطالب ذكر شده ثابت گردد ، موسسه محق خواهد بود که در هر زمان هر گونه قراردادي را كه بر اساس اين پرسشنامه بين طرفين منعقد شده است را ملغي نموده و الزامی به پرداخت حقوق و مزايا نداشته باشد.
همچنین متعهد می گردم که از مصرف دخانیات در زمان خدمت در سازمان خودداری نمایم.

شرایط را می پذیرم