مدیریت اجرایی واحد های آموزشی | موسسه زبان سفیر گفتمان

مدیریت اجرایی واحد های آموزشی

 • مدیریت اجرایی واحد های آموزشی تهران:

 

معرفی:

مدیریت اجرایی واحدهای آموزشی مؤسسه سفیر گفتمان مسئولیت کنترل عملکرد واحدهای آموزشی و نظارت برحسن انجام فرآیندهای آموزشی را بر عهده داشته و به منزلۀ پل ارتباطی ما بین کادر آموزشی واحد‌ها و کلیۀ دپارتمان‌های دفتر مرکزی فعالیت می کند. تمامی واحدهای آموزشی تهران تحت نظارت و رهبری این مدیریت مشغول به کار هستند. 

وظایف:

 • همسو کردن واحد‌ها با اهداف سازمان
 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی درواحدهای تابعه
 • هماهنگ سازی امور بین واحد‌های آموزشی
 • ارائه مشاوره ، هدایت و رهبری عملیات آموزشی واحدها
 • حفظ وارتقاء سطح کیفی آموزشی به صورت یکپارچه و منسجم در واحدها
 • تضمین اجرای سیستم‌ها و برنامه‌های علمی آموزشی
 • آموزش، تربیت و توانمندسازی مدیران و کار‌شناسان و اساتید در حیطۀ مدیریت آموزشی
 • تمرکز بر امور جاری واحدهای آموزشی به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی
 • رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات اساتید و دانشجویان
 • برگزاری و مدیریت جلسات مدیران و کارشناسان آموزشی و اساتید

زیر مجموعه ها:

کلیه واحد های آموزشی 21 گانه تهران بزرگ