اداره کل منابع انسانی

از آنجا که بقاء و توسعه هر سازمانی به کارکنان آن وابسته است، موسسه زبان سفیر گفتمان از بدو پیدایش اقدام به تاسیس ادارهٔ کل منابع انسانی نموده است. این اداره در راستای برنامه ریزی و توسعهٔ نیروی انسانی، استخدام و حفظ کارکنان و تامین نیاز‌هایشان گام بر می‌دارد. از جمله اهداف ادارهٔ کل منابع انسانی، می‌توان به ساختار سازی مناسب برای توسعهٔ دانش و توان بالقوهٔ کارکنان در سطوح فردی و اجتماعی، ایجاد محیط کار مناسب و رعایت مساوات به عنوان سرلوحهٔ ارزش‌ها اشاره کرد.

بر همین اساس دپارتمان های اداره کل منابع انسانی به انجام ماموریت های ذیل می پردازند:

دپارتمان اداری واحدهای آموزشی: مدیریت پرسنل اداری و پشتیبانی واحدهای آموزشی تهران

دپارتمان اداری ستاد: مدیریت امور اداری و استخدامی پرسنل و اساتید موسسه زبان سفیر

دپارتمان آموزش منابع انسانی: نیازسنجی آموزش و اجرای برنامه های آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت پرسنل

دپارتمان مدیریت ارتباط با مشتریان: مدیریت استراتژیک ارتباط با مشتریان و حصول اطمینان از کسب رضایت حداکثری زبان آموزان در مراحل تحصیل

دپارتمان صدای مشتری: دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مشتریان و رسیدگی به درخواست ها و پاسخگوئی سریع به انتظارات ایشان

کانون فارغ التحصیلان: صدور گواهی نامه های تحصیلی و فارغ التحصیلی و پشتیبانی از دانش آموختگان موسسه زبان سفیر گفتمان با ارائه تسهیلات و امکانات شغلی آموزشی ، فرهنگی و تفریحی

پذیرش: ایجاد پل ارتباطی حرفه ای، پر سرعت و مطمئن ما بین مشتریان، همکاران و سایر بخش های جامعه با مدیران و مسئولین موسسه زبان سفیر