مدیر اجرایی اداری واحدهای آموزشی

کلیه مدیران و کارشناسان آموزشی توسط دفتر مرکزی تهران، با رعایت معیار های شغلی انتخاب، مصاحبه و گزینش می گردند و پس از شرکت در دوره های جامع و فشرده مسئولیت اداره واحد ها را بر عهده می گیرند. کلیه مدیران و کارشناسان آموزشی به صورت مستمر به لحاظ کارآیی کیفی، همواره تحت نظارت و سنجش قرار دارند تا استاندارد آموزشی و اداری آکادمی زبان سفیر گفتمان همواره در سطح مورد قبول و رضایت زبان آموزان سراسر کشور باقی بماند. در ضمن به لحاظ به روز نگه داشتن سطح دانش عمومی و تکنیکی مدیران و کارشناسان آموزشی جلسات، دوره ها، سمینار ها و آزمون های متعددی در طول سال بر گزار می گردد، که هدف اصلی آن ارتقاء سطح کارآیی و پویایی در رده مدیران و کارشناسان آموزشی می باشد.

مسئولیت ها و وظایف مدیران آموزش واحد های آموزشی

  •  انجام آزمون تعیین سطح بر اساس معیارهای آموزشی بین المللی و تطبیق آن با سیستم آموزشی موسسه زبان سفیر
  •  انجام مشاهدات کلاسی (Supervision observation)  به جهت حصول اطمینان از کیفیت مناسب آموزش کلاسی و ارائه مشاوره ها و راهنمایی های لازم به مدرسین
  •  رده بندی کیفیت آموزش مدرسین (دو بار در سال) در فواصل شش ماهه
  • برگزاری جلسه مدرسین در هر ترم به منظور بررسی و ارتقاء سطح کیفی در هر ترم از طریق کارگاه های آموزشی، مطالعه منابع، آموزش ضمن خدمت و ارائه مشاوره گروهی و فردی به مدرسین
  •  برنامه ریزی کلاسی در هر ترم و حصول اطمینان از تناسب سطح و پراکندگی منطقی کلاس ها در ساعات مختلف بر اساس نیاز و یا درخواست زبان آموزان و مدرسین در حد امکان
  •  نظارت بر عملکرد مدرسین و کلیه کارکنان و ارائه راهنمایی مشاوره و یا تذکرات لازم به منظور رعایت استاندارد های آموزشی و اداری موسسه زبان سفیر
  •  نظارت بر کیفیت و کمیت تشکیل کلاس ها در هر روز و هر ساعت
  • نظارت بر ورود و خروج به موقع و حضور کامل و موثر مدرسین در کلاس ها
  • نظارت  بر رعایت کیفیت مناسبات ارتباطی، برخوردی و اخلاقی مدرسین و کارمندان