مجوزهای آموزشی

موسسه آموزش زبان سفیر گفتمان، با پشتوانه گواهی نامه های زیر به آموزش علاقه مندان می پردازد:
1. مجوز تاسیس
2. پروانه تاسیس
3. گواهینامه صلاحیت اجرای آموزش های کارکنان دولت