دوره های تخصصی و عمومی در شرکت ها

واحد برون سازمانی موسسه زبان سفیر گفتمان با بیش از یک دهه سابقه درخشان در زمینۀ ارائه آموزش زبان های عمومی و تخصصی به نهادها، سازمان ها، شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین مدارس و دانشگاه ها و با برخورداری از مدرسین حرفه ای قادر است تا دوره های آموزشی مورد نظر متقاضیان را در زمان بندی و محل مورد نظر آنان برگزار نماید.

Takhasosi safir goftman