قوانین مقررات آزمون ها

جهت هماهنگی و اجرای دقیق اهداف واحد آزمون و سنجش در کلیه واحدهای آموزشی موسسه زبان سفیر گفتمان قوانین آزمونها و نمرات به شکل ذیل اجرا میگردد.

سیستم ارزشیابی موسسه در دوره های نوجوانان، بزرگسالان و فوق فشرده به شرح جدول ذیل می باشد:

2015-10-21_11-36-57

نحوه رتبه بندی نمرات دانشجویان در آزمونهای پایان ترم دوره های نوجوانان، بزرگسالان و فوق فشرده به این ترتیب است:

Untitled-4

 

سیستم ارزشیابی موسسه در دوره های IELTS:

Untitled-8

نحوه رتبه بندی نمرات دانشجویان در آزمونهای IELTS :

Untitled-7

سیستم ارزشیابی موسسه در دوره های فرانسه به شرح جدول ذیل می باشد:

Untitled-9
نحوه رتبه بندی نمرات دانشجویان در آزمونهای پایان ترم دوره فرانسه به این ترتیب است:

rotbebandi