واحدهای آیلتس سفیر

1 سفیر IELTS1 : شریعتی- بعد از دو راهی قلهک- نرسیده به یخچال- پلاک 1461
شماره تماس: 22631698

2 سفیر IELTS2 : اشرفی اصفهانی-بالاتر از میدان پونک –نبش کوچه 17-پلاک 21
شماره تماس : 44628370

3 سفیر IELTS3 : جردن، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش کوچه سپر، پلاک 21
شماره تماس : 88874225