آزمون های معتبر

آزمون های مختلفی در سراسر دنیا با اهداف متفاوت جهت سنجش دانش زبان انگلیسی و فرانسه داوطلبان برگزار می شوند. هر یک از آزمون ها مختصات، ویژگی ها و سیستم نمره دهی خاص خود را داشته و هر یک در کشورها و یا دانشگاه هایی مختلف مورد قبول هستند. آنچه در این بخش در اختیار شما قرار گرفته است، توضیحات اجمالی در مورد این آزمون هاست.