آموزشگاه زبان سفیرگفتمان سنندج – برادران

آموزشگاه سفیرگفتمان سنندج

سنندج، چهارراه جام جم

 

سرمایه گذار سنندج
فروزان قوامی          علیرضا امجدی پرور

کارآفرین و سرمایه گذار

شعبه سنندج سفیر