تکریم از دانشجویان وفادار LC2 برای دومین بار در سال 1397

آقای آرسام پورنصرخاکباز


خانم بهار فرهنگی


خانم دل آرا گلستان


خانم ریحانه عارف


خانم زهرا مزرعه فراهانی


خانم سپیده پور احمدی


آقای سید محمد علی حسین پور


خانم شهناز دارابی


خانم طاهره باقری چیمه


خانم طیبه حیدری


آقای علی حسینی گل گلاب


خانم فاطمه مینا


خانم فاطمه نیایش نیا


خانم مریم پیروز


خانم مریم مافی


خانم مهناز آذربخش


خانم مینا رضایی


خانم مینا نظری


خانم ندا چیت سازان


خانم نرگس اسدی


خانم هدیه دلنواز