تکریم از دانشجویان وفادار LC2 برای دومین بار در سال 1397

آرسام پورنصرخاکباز

آقای آرسام پورنصرخاکباز


بهار فرهنگی

خانم بهار فرهنگی


دل آرا گلستان

خانم دل آرا گلستان


ریحانه عارف

خانم ریحانه عارف


زهرا مزرعه فراهانی

خانم زهرا مزرعه فراهانی


سپیده پور احمدی

خانم سپیده پور احمدی


سید محمد علی حسین پور

آقای سید محمد علی حسین پور


شهناز دارابی

خانم شهناز دارابی


طاهره باقری چیمه

خانم طاهره باقری چیمه


طیبه حیدری

خانم طیبه حیدری


علی حسینی گل گلاب

آقای علی حسینی گل گلاب


فاطمه مینا

خانم فاطمه مینا


فاطمه نیایش نیا

خانم فاطمه نیایش نیا


مریم پیروز

خانم مریم پیروز


مریم مافی

خانم مریم مافی


مهناز آذربخش

خانم مهناز آذربخش


مینا رضایی

خانم مینا رضایی


مینا نظری

خانم مینا نظری


ندا چیت سازان

خانم ندا چیت سازان


نرگس اسدی

خانم نرگس اسدی


هدیه دلنواز

خانم هدیه دلنواز