جدول آزمون های IELTS آیلتس تهران

0
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیشهر
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/10/14اصفهان- هتل آسمان
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/10/14تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/10/14کرج- خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/10/21تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/10/21تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/10/26تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/10/28تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/10/28تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/10/28شیراز- هتل هما
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/10/28شیراز- هتل هما
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/10/28کرج- خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/10/28کرج- خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/11/12اصفهان- هتل آسمان
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/11/12اصفهان- هتل آسمان
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/11/12تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/11/12تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/11/12شیراز- هتل هما
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/11/12شیراز- هتل هما
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/11/12کرج - خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/11/12کرج - خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/11/19تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/11/24تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/11/24تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/12/03تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/12/03کرج - خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/12/15اصفهان- هتل آسمان
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/12/15تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/12/15شیراز- هتل هما
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/12/17تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/12/17تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/12/17کرج- خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/12/17کرج- خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/12/17کیش- پردیس کیش
آیلتس تهرانIELTSGeneral1398/12/17کیش- پردیس کیش
آیلتس تهرانIELTSAcademic1398/12/24تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/01/16تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSGeneral1399/01/16تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/01/16شیراز- هتل هما
آیلتس تهرانIELTSGeneral1399/01/16شیراز- هتل هما
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/01/16کرج- خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSGeneral1399/01/16کرج- خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/01/23تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/01/30تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSGeneral1399/01/30تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/02/11اصفهان- هتل آسمان
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/02/11تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/02/11شیراز- هتل هما
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/02/11کرج- خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/02/20تهران - خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/02/27تهران - خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/03/01اصفهان- هتل آسمان
آیلتس تهرانIELTSGeneral1399/03/01اصفهان- هتل آسمان
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/03/01تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSGeneral1399/03/01تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/03/01شیراز- هتل هما
آیلتس تهرانIELTSGeneral1399/03/01شیراز- هتل هما
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/03/01کرج- خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSGeneral1399/03/01کرج- خیابان بهار
آیلتس تهرانIELTSAcademic1399/03/10تهران- خیابان فرمانیه
آیلتس تهرانIELTSGeneral1399/03/10تهران- خیابان فرمانیه
به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه