جدول آزمون های IELTS ایرسافام

0
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیشهرهزینه
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 14دی 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 21دی 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 21دی 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 26دی 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 28دی 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 28دی 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 12بهمن 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 12بهمن 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 19بهمن 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 24بهمن 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralپنجشنبه 24بهمن 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 03اسفند 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 15اسفند 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 17اسفند 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 17اسفند 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 24اسفند 1398تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 16فروردین 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 16فروردین 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 23فروردین 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 30فروردین 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 30فروردین 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 11اردیبهشت 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 20اردیبهشت 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 27اردیبهشت 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 01خرداد 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralپنجشنبه 01خرداد 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 10خرداد 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 10خرداد 1399تهران30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 14دی 1398اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademic
شنبه 28دی 1398اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 28دی 1398اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 19بهمن1398اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 24بهمن 1398اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneral
پنجشنبه 24بهمن 1398اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 15اسفند 1398اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 17اسفند 1398اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 17اسفند 1398اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademic
شنبه 24اسفند 1398اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademic
شنبه 23فروردین 1399اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 30فروردین 1399اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 30فروردین 1399اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 20اردیبهشت 1399اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 01خرداد 1399اصفهان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 21دی 1398مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 21دی 1398مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 28دی 1398مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 28دی 1398مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 19بهمن 1398مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 03اسفند 1398مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 17اسفند 1398مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 17اسفند 1398مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 24اسفند 1398مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 30فروردین 1399مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 30فروردین 1399مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 11اردیبهشت 1399مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 27اردیبهشت 1399مشهد30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 21دی 1398ساری30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 21دی 1398ساری30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 17اسفند 1398ساری30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 17اسفند 1398ساری30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 10خرداد 1399ساری30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 10خرداد 1399ساری30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 12بهمن 1398اهواز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 12بهمن 1398اهواز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 16فروردین 1399اهواز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 16فروردین 1399اهواز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 21دی 1398شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 21دی 1398شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 28دی 1398شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 28دی 1398شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 24بهمن 1398شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralپنجشنبه 24بهمن 1398شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 03اسفند 1398شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 17اسفند 1398شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 17اسفند 1398شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 23 فروردین 1399شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 30 فروردین 1399شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 30 فروردین 1399شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 20 اردیبهشت 1399شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 01خرداد 1399شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralپنجشنبه 01خرداد 1399شیراز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 12بهمن 1398تبریز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralپنجشنبه 12بهمن 1398تبریز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 16فروردین 1399تبریز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 16فروردین 1399تبریز30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 12بهمن 1398کرمان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 12بهمن 1398کرمان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 23فروردین 1399کرمان30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicشنبه 21دی 1398رشت30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralشنبه 21دی 1398رشت30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 15اسفند 1398رشت30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSAcademicپنجشنبه 01خرداد 1399رشت30,500,000 ریال
ایرسافامIELTSGeneralپنجشنبه 01خرداد 1399رشت30,500,000 ریال
به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه