جدول آزمون های IELTS پارسیان

0

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیشهر
پارسیانIELTSAcademic98/10/28تهران
پارسیانIELTSGeneral98/10/28تهران
پارسیانIELTSAcademic98/11/19تهران
پارسیانIELTSAcademic98/12/17تهران
پارسیانIELTSGeneral98/12/17تهران
پارسیانIELTSAcademic99/01/23تهران
پارسیانIELTSAcademic99/03/10تهران
پارسیانIELTSGeneral99/03/10تهران
پارسیانIELTSAcademic99/03/29تهران
پارسیانIELTSAcademic99/05/04تهران
پارسیانIELTSGeneral99/05/04تهران
پارسیانIELTSAcademic99/05/16تهران
پارسیانIELTSAcademic99/06/22تهران
پارسیانIELTSGeneral99/06/22تهران
پارسیانIELTSAcademic99/07/19تهران
پارسیانIELTSAcademic99/08/22تهران
پارسیانIELTSGeneral99/08/22تهران
پارسیانIELTSAcademic99/09/13تهران
به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه