جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار

اولین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC1 سال 1397


اولین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال 1396


دومین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال 1397