سفیر – بندرانزلی (خواهران)

موسسه سفیرگفتمان بندرانزلی

غازیان، میدان گاز، نبش کوچه آقاسیدنجفی
مصطفی شریف‌فر کارآفرین سفیر در بندر انزلی
مصطفی شریف‌فر
کارآفرین واحد
سفیر گفتمان شعبه بندر انزلی