نظر سنجی

  • زبان آموز گرامی

    ضمن سپاس از حضور گرم سرکار عالی / جنابعالی در موسسه سفیر ، پرسشنامه ای که در پیش رو دارید صرفا جهت انجام یک پروژه تحقیقاتی سنجش رضایت زبان آموزان و در راستای بهبود کیفیت خدمات بوده و اطلاعات شما محرمانه باقی می ماند. خواهشمند است به سوالات ذیل به صورت دقیق پاسخ دهید.

  • مشخصات شما

  • میزان رضایت از سفیر

  • رفتار و کردار سرپرست اداری / کارمندان اداری

  • فضای فیزیکی واحد

  • کیفیت آموزشی

  • رسیدگی به شکایات