نتایج مصاحبه مدرس سفیر باشید

نتایج مصاحبه شنبه مورخ 97/06/24

 

نتایج مصاحبه چهارشنبه مورخ 97/06/21

 

نتایج مصاحبه سه شنبه مورخ 97/06/20

نتایج مصاحبه چهارشنبه مورخ 97/06/14

نتایج مصاحبه سه شنبه مورخ 97/06/13

نتایج مصاحبه شنبه مورخ 97/06/10

نتایج مصاحبه چهارشنبه مورخ 97/06/07 

نتیجه مصاحبه سفیر