اداره کل پژوهش

اداره کل پژوهش در واقع بخش نرم افزاری تمامی ادارات آموزش بوده و ارتباط آن به لحاظ محتوای آموزشی، عملکرد آموزشی، و کیفیت آموزشی، از طریق اداره کل آموزش برقرار می گردد. این اداره دارای دو بخش کلی به شرح ذیل می باشد:

تحقیق و توسعه

مستند سازی آموزشی