مستند سازی آموزشی

معرفی: 

این اداره مسئولیت تولید، نگهداری و به روز نگهداشتن مستندات آموزشی آموزشگاه زبان سفیر را بر عهده دارد.

وظایف:

–        مستند سازی فعالیت های آموزشی

–        بازبینی و به روز کردن مستندات آموزشی

–        تهیه دستورالعمل های آموزشی