معرفی دپارتمان اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮمی و ﻓﺮوش سفیرگفتمان

 

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮوش آموزشگاه زﺑﺎن ﺳﻔﻴﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي در اﻣﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي و ﻓﺮوش  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي دقیق وظایف خود نسبت به مشتریان و سایر افراد ذﻳﻨﻔﻊ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و سازمان‌هایی که نسبت به ﺳﻔﻴﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد را اراﺋﻪ داده، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻔﻴﺮ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﻧﻤﺎ یشگاه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻠﺴﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺎري اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ داﺗﺸﮕﺎه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻫﻢ فعالیت‌های دپارتمان روابط عمومی و فروش عبارتند از برگزاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮي، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزار ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺸﺎرﻛﺖ در  روﻳﺪاد ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﺎ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دانشگاه‌ها و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي و ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدي ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ اي و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻤﺎس ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .

در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي و ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.