اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮمی و ﻓﺮوش

معرفی دپارتمان اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮمی و ﻓﺮوش سفیرگفتمان

 

اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮوش آموزشگاه زﺑﺎن ﺳﻔﻴﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای در اﻣﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﻓﺮوش  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای دقیق وظایف خود نسبت به مشتریان و سایر افراد ذﻳﻨﻔﻊ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و سازمان‌هایی که نسبت به ﺳﻔﻴﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد را اراﺋﻪ داده، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻔﻴﺮ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﻧﻤﺎ یشگاه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻠﺴﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺎری اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ داﺗﺸﮕﺎه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻫﻢ فعالیت‌های دپارتمان روابط عمومی و فروش عبارتند از برگزاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزار ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺸﺎرﻛﺖ در  روﻳﺪاد ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﺎ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دانشگاه‌ها و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدی ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ ای و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .

در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

راه های ارتباطی:

شماره تماس: 84347360-021 تماس بگیرید

ایمیل: s.regionalmarketing@gosafir.com