مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

معرفی واحد CRM

در سازمان سفیر اصل مشتری محوری همواره مورد تاکید بوده و مشتری در مرکز توجه قرار دارد و دیگر ابعاد سازمانی حول محور مشتری سازماندهی می گردد.

دپارتمان CRM در راستای عمل به اصول مشتری مداری، شناخت بیشتر مشتریان و پاسخگویی به نیازهای آنان تاسیس شده است. این واحد پلی است بین سفیر و زبان آموزان این سازمان و فعالیت های متعددی در این دپارتمان در راستای حفظ و افزایش”رضایتمندی” و “وفاداری” زبان آموزان صورت می پذیرد.

این دپارتمان متشکل از واحدهایی همچون”صدای مشتری” ، “باشگاه مشتریان” ، “آمار و اطلاعات و ” کانون فارغ التحصیلان” می باشد.

 

اداره کل منابع انسانی

مدیر اجرایی اداری واحدهای آموزشی

جذب و استخدام

باشگاه مشتریان

صدای مشتری (انتقادات و پیشنهادات)

امور فارغ التحصیلان

آمار و اطلاعات

تضمین کیفیت