آمار و اطلاعات

واحد آمار و اطلاعات ، سفیر را به منظور بالا بردن راندمان کاری سازمان، نظارت دقیق بر پایداری سیستم و مطالعه و بررسی پیشرفتها و تحولات یاری می رساند.

این واحد، با تنظیم گزارشات و اعلام نتایج تحلیل های آماری، شناسایی تغییر در رفتار دانشجویان و نیز نیازسنجی واقعی از درخواست آنان، به تصمیم گیری مدیران جهت ایجاد هرگونه تغییر در نحوه ارائه خدمات و یا طراحی خدمات جدید کمک می کند.