برنامه کارگاه های آموزشی واحدهای تهران در سال 1397

آکادمی زبان سفیر گفتمان علاوه بر جلسات معمول کلاس، بر اساس نیازسنجی های انجام شده در تمامی سطوح واحدهای مختلف، در سال 96 اقدام به برگزاری بیش از ۲۰۰ کارگاه رایگان آموزشی در کلیه شعب با موضوعات متنوع نمود.

این کارگاه ها در سال ۹۷ با برنامه ریزی دقیق و از پیش تعیین شده ادامه پیدا خواهند کرد. با مطالعه ی پوستر زیر می توانید به تاریخ و موضوع کارگاه های رایگان آموزشی سال ۹۷، که ویژه زبان آموزان سفیر خواهند بود، دسترسی داشته باشید.