جشنواره ها ، رویدادها و گالری عکس

در این بخش کلیه رویدادها، کارگاهها و جشنواره هایی که در سفیر بنا به مناسبت های مختلف برای دانشجویان برگزار می شوند، با شما به صورت مصور به اشتراک گذاشته خواهد شد.