جشنواره ها، رویدادها و گالری عکس

در این بخش کلیه رویدادها، کارگاهها و جشنواره هایی که در سفیر بنا به مناسبت های مختلف برای دانشجویان برگزار می شوند، با شما به صورت مصور به اشتراک گذاشته خواهد شد.

تور یک روزه انگلیسی

باشگاه کتابخوانی

جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار

انگلیسی در سینماتک

کارگاه‌های واحدهای آموزشی