دانشجوی وفادار به فردی اطلاق میشود که حداقل 20 ترم در سفیر ثبت نام کرده باشد. به منظور گروهبندی زبان آموزان وفادار ، نرم افزار ناتوس اقدام به شناسایی زبان آموزان و تعداد ترمهای گذرانده ایشان نموده و نام گذاری گروهها براساس جدول ذیل می باشد:     برای آشنایی با تعدادی از دانشجویان وفادار سفیر که بیش از 40 ترم همراه ما بوده اند بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.