اداره کل آموزش

اداره کل آموزش به همراهی واحدهای زیرمجموعه خود در راستای توسعه و ارتقا کیفیت کادر آموزشی موسسه زبان سفیر گام بر می‌دارد.

 

  • مدیریت اجرایی واحدهای آموزشی تهران: مدیریت اجرایی واحدهای آموزشی موسسه زبان سفیر گفتمان مسئولیت کنترل عملکرد واحدهای آموزشی و نظارت برحسن انجام فرآیندهای آموزشی را بر عهده داشته و به منزلۀ پل ارتباطی ما بین کادر آموزشی واحد‌ها و کلیۀ دپارتمان‌های دفتر مرکزی فعالیت می کند. تمامی واحدهای آموزشی تهران تحت نظارت و رهبری این مدیریت مشغول به کار هستند.

 

  • جذب و تربیت مدرس: مرکز جذب اساتید سفیر موسوم به TRC با تیمی متشکل از مجرب‌ترین مدرسین دوره‌های تربیت مدرس انگلیسی TTC که همگی از مدیران آموزشی بر‌تر مجموعه هستند، مسئولیت برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزش اساتید را عهده دارد.

 

  •  آزمون و سنجش: واحد آزمون سازی موسسه زبان سفیر زیر مجموعه ی اداره کل آموزش موسسه زبان سفیر بوده و در راستای اهداف آموزشی موسسه، فعالیت های مرتبط با طراحی آزمون ها و دیگر ابزارهای سنجش مهارت های زبانی را انجام می دهد.

 

  • بازرسی و کنترل کیفی آموزشی QDD: دپارتمان QDD از ادارات مدیریت پژوهشی ادارات کل آموزش بوده که در سال 1389 در جهت نظارت مستمر بر کیفیت آموزش در سطوح و حیطه های مختلف و همچنین تحقیق و طراحی آموزشی با هدف ارتقا کیفی آموزش فعالیت خود را آغاز نمود.

 

  • آموزش اقماری: دپارتمان آموزش اقماری زیرمجموعه اداره کل اقماری بوده و زیر نظر اداره کل آموزش فعالیت می نماید. هدف اصلی این دپارتمان ارائه خدمات آموزشی و نظارت بر حسن اجرای کلیه استانداردهای آموزشی واحدهای شهرستان اعم از سیستم و تقویم آموزشی سالانه موسسه زبان سفیر، فرآیند تعیین سطح زبان، کیفیت آموزش، برنامه ریزی ترم، کیفیت عملکرد مدیران و کارشناسان، همچنین نحوه برگزاری آزمون های میانترم و پایانترم است. از دیگر وظایف این دپارتمان پاسخگویی و رسیدگی به نظرها و پیشنهادهای زبان آموزان شهرستان است.
مدیریت اجرایی واحد های آموزشی
جذب و تربیت مدرس زبان سفیر
آزمون و سنجش زبان سفیر
واحد کنترل کیفی آموزش سفیر
آموزش اقماری سفیر