مدیریت اجرایی واحد های آموزشی

معرفی:

مدیریت اجرایی واحدهای آموزشی موسسه زبان سفیر گفتمان مسئولیت کنترل عملکرد واحدهای آموزشی و نظارت برحسن انجام فرآیندهای آموزشی را بر عهده داشته و به منزلۀ پل ارتباطی ما بین کادر آموزشی واحد‌ها و کلیۀ دپارتمان‌های دفتر مرکزی فعالیت می کند. تمامی واحدهای آموزشی تهران تحت نظارت و رهبری این مدیریت مشغول به کار هستند. 

وظایف:

  • همسو کردن واحد‌ها با اهداف سازمان
  • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی در واحدهای تابعه
  • هماهنگ سازی امور بین واحد‌های آموزشی
  • ارائه مشاوره، هدایت و رهبری عملیات آموزشی واحدها
  • حفظ وارتقاء سطح کیفی آموزشی به صورت یکپارچه و منسجم در واحدها
  • تضمین اجرای سیستم‌ها و برنامه‌های علمی آموزشی
  • آموزش، تربیت و توانمندسازی مدیران و کار‌شناسان و اساتید در حیطۀ مدیریت آموزشی
  • تمرکز بر امور جاری واحدهای آموزشی به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی
  • رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات اساتید و دانشجویان
  • برگزاری و مدیریت جلسات مدیران و کارشناسان آموزشی و اساتید

زیر مجموعه ها:

کلیه واحد های آموزشی 26 گانه تهران بزرگ