موسسه زبان سفیر در نظر دارد با سنجش رضایت زبان‌آموزان به ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در ارتباط با انتظارات ایشان بپردازد.

واحد CRM نظرات زبان‌آموزان را به‌ عنوان‌ فرصت‌ يادگيري‌ و ارتقا خدمات و عمل به تعهدات محسوب مینماید.

نظرات شما زبان‌آموزان گرانمایه از طریق تکمیل فرم “سنجش رضایت زبان‌آموزان” فرصتی خواهد بود تا اقدامات بعدی جهت شناسایی نقاط ضعف، افزایش خوشنودی دانشجویان و طراحی جدید در خدمات و نحوه ی ارائه آنان صورت پذیرد.

جهت شرکت در نظرسنجی بر روی یکی از گزینه ها با توجه به نوع کلاستان کلیک نمایید.

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.