سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

امروزه در عرصه بین المللی، رعایت استانداردهای کیفی درارائه خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان جهانی استاندارد(ISO) را بر آن داشت تا استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت موسوم به استانداردهای ایزو 9001 را تدوین و معرفی نماید. امروزه رعایت این استانداردها از آن چنان اهمیتی برخوردار است که اکثر کشورهای اروپایی کسب گواهینامه های مربوط به آن را شرط اولیه داد و ستدهای خویش اعلام کرده اند واین در حالی است که موج بکارگیری این استانداردها بسیاری از کشورها را فرا گرفته است .همگام با جهانی شدن و در هم شکسته شدن مرزهای جغرافیایی در مناسبات اقتصادی وبازرگانی، پایداری وتوسعه سازمانها بیش از بیش به عواملی نظیر نوآوری در محصول وارائه خدمات به مشتری وارباب رجوع وابسته می شود واین امر ضرورتهای جدیدی را برای سازمانها ایجاب می کند. از جمله این ضرورتهای جدید تاکید وتوجه در فراورده هایی (کا لاها یا خدمات) است که استانداردهای مدیریت کیفیت با هدف تامین آن شکل گرفته است . استانداردهای سری ایزو 9001 توجه خود را بر این اساس استوار نموده است که ایجاد وحفظ کیفیت، مسئولیت یک بخش خاص نیست بلکه مسئولیت مشترک تمامی بخشهای یک سازمان به ویژه مدیریت آن است.

کسب گواهینامه ایزو 9001 توسط یک موسسه آموزشی گویای موفقیت آن موسسه در ایجاد باور در مشتری نسبت به مسئولیت کیفیت در تمامی سطوح، ساختار سازمانی، استقرار وبکارگیری مستمر سیاستهای کنترلی، عملیاتی وپشتیبانی کیفیت در موسسه جهت حضور در بازارهای جهانی و تامین رضایت مشتریان وارباب رجوع (در بخش خدمات ) می باشد.