سيستم مديريت کيفيت ايزو 9001

امروزه در عرصه بين‌المللی، رعايت استانداردهای كيفی در ارائه خدمات از چنان اهميتی برخوردار است كه سازمان جهانی استاندارد (ISO) را بر آن داشت تا استانداردهای بين‌المللي سيستم مديريت كيفيت موسوم به استانداردهاي ايزو 9001 را تدوين و معرفي نمايد. امروزه رعايت اين استانداردها از آن‌چنان اهميتي برخوردار است كه اكثر كشورهای اروپايی كسب گواهينامه‌های مربوط به آن را شرط اوليه داد‌و‌ستدهای خويش اعلام كرده‌اند و اين در حالی است كه موج به‌كارگيری اين استانداردها بسياری از كشورها را فرا گرفته است. همگام با جهاني شدن و در هم شكسته شدن مرزهاي جغرافيايی در مناسبات اقتصادی و بازرگانی، پايداري و توسعه سازمان‌ها بيش از پيش به عواملي نظير نوآوری در محصول و ارائه خدمات به مشتری و ارباب رجوع وابسته می‌شود و اين امر ضرورت‌هاي جديدی را برای سازمان‌ها ايجاب مي‌كند. از جمله اين ضرورت‌های جديد تاكيد و توجه در فراورد‌‌هايی (كالاها يا خدمات) است كه استانداردهاي مديريت كيفيت با هدف تامين آن شكل گرفته است. استانداردهاي سري ايزو 9001 توجه خود را بر اين اساس استوار نموده است كه ايجاد و حفظ كيفيت، مسئوليت يك بخش خاص نيست بلكه مسئوليت مشترك تمامی بخش‌های يك سازمان به‌ويژه مديريت آن است.

كسب گواهينامه ايزو 9001 توسط يك موسسه آموزشي گوياي موفقيت آن موسسه در ايجاد باور در مشتري نسبت به مسئوليت كيفيت در تمامي سطوح، ساختار سازمانی، استقرار و به‌كارگيری مستمر سياست‌هاي كنترلی، عملياتی و پشتيبانی كيفيت در موسسه جهت حضور در بازارهای جهانی و تامين رضايت مشتريان وارباب رجوع (در بخش خدمات) می‌باشد.

ایزو
ایزو
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.