سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

امروزه در عرصه بین المللی، رعایت استانداردهای کیفی درارائه خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان جهانی استاندارد(ISO) را بر آن داشت تا استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت موسوم به استانداردهای ایزو9001 را تدوین و معرفی نماید. امروزه رعایت این استانداردها از آن چنان اهمیتی برخوردار است که اکثر کشورهای اروپایی کسب گواهینامه های مربوط به آن را شرط اولیه داد و ستدهای خویش اعلام کرده اند واین در حالی است که موج بکارگیری این استانداردها بسیاری از کشورها را فرا گرفته است .همگام با جهانی شدن و در هم شکسته شدن مرزهای جغرافیایی در مناسبات اقتصادی وبازرگانی، پایداری وتوسعه سازمانها بیش از بیش به عواملی نظیر نوآوری در محصول وارائه خدمات به مشتری وارباب رجوع وابسته می شود واین امر ضرورتهای جدیدی را برای سازمانها ایجاب می کند. از جمله این ضرورتهای جدید تاکید وتوجه در فراورده هایی (کا لاها یا خدمات) است که استانداردهای مدیریت کیفیت با هدف تامین آن شکل گرفته است . استانداردهای سری ایزو9001توجه خود را بر این اساس استوار نموده است که ایجاد وحفظ کیفیت، مسئولیت یک بخش خاص نیست بلکه مسئولیت مشترک تمامی بخشهای یک سازمان به ویژه مدیریت آن است.

کسب گواهینامه ایزو9001توسط یک موسسه آموزشی گویای موفقیت آن موسسه در ایجاد باور در مشتری نسبت به مسئولیت کیفیت در تمامی سطوح ، ساختار سازمانی، استقرار وبکارگیری مستمر سیاستهای کنترلی ، عملیاتی وپشتیبانی کیفیت در موسسه جهت حضور در بازارهای جهانی وتامین رضایت مشتریان وارباب رجوع (در بخش خدمات ) می باشد.