معرفی استاندارد IWA 2:2007

با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می‌توان کلیه فرآیندهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر خدمات آموزشی قابل ارائه تاثیرگذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده، نیازها و انتظارات آموزش‌گیرندگان (زبان آموزان) و مراجع قانونی را برآورده می‌نمایند.
پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویکرد نظام‌ مند در سازمان به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان (آموزش‌گیرندگان زبان های خارجه) شده که بر اساس این شناخت، برنامه‌های آموزشی و تحصیلی موسسه طراحی و ارائه می‌شوند.

مزایای پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد ISO IWA2 – 2007
  • تثبیت جایگاه موسسه آموزش‌دهنده در محیط اجتماعی- اقتصادی مربوط به حوزه فعالیت خود
  • حصول اطمینان از انطباق با الزامات استاندارد، قانونی و حرفه‌ای
  • ارتقاء تصویر سازمان در جامعه و افزایش اعتماد مشتریان
  • اثبات تعهد مدیران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرایندها و خدمات خود و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه
  • بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین
  • کاهش ضایعات ناشی از عدم مهارت کارکنان
  • توانمند سازی کارکنان

 

ضرورت اجرای سیستم آموزش:

امروزه در دنیای رقابت، رمز موفقیت استفاده از استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت مانند IWA2 است که مدیریت کیفیت را در آموزش بررسی میکند. از آنجا که این استاندارد ها تمامی فرآیند های آموزشی و خدمات آموزشی و فراهم آوری و بهبود و پایش کیفیت در تمامی حوزه های آموزشی موسسه سفیر گفتمان را مورد بررسی قرار می دهند از این رو در راستای تحقق بند های برنامه ریزی استراتژیک موسسه سفیر گفتمان میباشد. با توجه به متن استاندارد IWA2 که مرجع اصلی برای استقرار استاندارد است نیازمندیها، کمبودها، نقاط ضعف و نقاط قوت شناسایی شده و با بندهای استاندارد تطابق داده می شوند.از آنجا که این استاندارد یک استاندارد بین المللی است و بر پایه نظام کیفیتی استوار است مطابق با نیازهای روز دنیا بوده و قدمی استوار برای تحقق آموزشی با کیفیت که رضایتمندی همگان را به دنبال داشته باشد.