آرشیو : اخبار دفتر مرکزی

باشگاه کتابخوانی
4

برگزاری شانزدهمین جلسه‌ی باشگاه کتاب‌خوانی سفیر ( کلیسای جامع) با حضور فرزانه طاهری

باشگاه کتاب‌خوانی سفیر دپارتمان ترجمه‌ی موسسه زبان سفیر گفتمان  هر ماه یک برنامه‌ی باشگاه کتاب‌خوانی برگزار می‌کند. هربار کتابی معرفی می‌شود و…

باشگاه کتابخوانی
0

برگزاری پانزدهمین جلسه‌ی باشگاه کتاب‌خوانی سفیر ( فلسفه عشق) با حضور میثم محمد امینی

باشگاه کتاب‌خوانی سفیر دپارتمان ترجمه‌ی موسسه زبان سفیر گفتمان  هر ماه یک برنامه‌ی باشگاه کتاب‌خوانی برگزار می‌کند. هربار کتابی معرفی می‌شود و…

1 2 3 19