کارگاه کاربردی آموزش زبان با موضوع How to find your way

0

این کارگاه تک جلسه‌ای به مرور موضوعات مربوط به پرسیدن نشانی‌ها و آدرس مناطق مختلف نسبت به تقویت زبان از نگاه کاربردی مشغول خواهند شد.

آنها روش‌های ساده را برای پرسیدن نشانی و دادن نشانی را به اجرا می‌گذارند.

این کارگاه به شیوه Role Play برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در این جلسه در موقعیت‌های پرچالشی قرار می‌گیرند که در دنیای واقعی اهمیت ویژه را به خود اختصاص داده است.

شرکت در این کارگاه به آن دسته از زبان آموزانی که مایل هستند مکالمۀ خود را تقویت کنند و از آن در فضایی شبیه‌سازی شده استفاده کنند، پیشنهاد می‌گردد.

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه