۱۰ واحد برگزیده سفیر در کل کشور در سال 1401

موسسه سفیر از بین 58 شعبه آموزشی در 31 استان(به جز تهران)، به ترتیب 10 واحد نمونه را از نظر کیفیت آموزشی-اداری-مالی-لجستیک-IT-مشتری مداری انتخاب و معرفی نموده است.

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.