قوانین مقررات آزمون ها

جهت هماهنگی و اجرای دقیق اهداف واحد آزمون و سنجش در کلیه واحدهای آموزشی موسسه زبان سفیر گفتمان قوانین آزمون ها و نمرات به شکل ذیل اجرا می گردد.

سیستم ارزشیابی موسسه زبان سفیر گفتمان به شرح جدول ذیل می باشد:

نحوه رتبه بندی نمرات دانشجویان در آزمون های پایان ترم به این ترتیب است: