نحوه محاسبه آخرین رکورد دانشجویان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NAC – Not Attended the Class :

اگر دانشجویی از ابتدای ترم در هیچ یک از جلسات حضور نیابد، نمره آن NAC اعلام می شود.
نکته: نمره NAC آخرین رکورد زبان آموزان به شمار نمی آید و در صورتی که زبان آموز خواهان مشاهده آخرین رکورد خود باشد، نمره آخرین ترمی که در آن شرکت کرده، به عنوان رکورد فعلی او اعلام می شود.

AF – Absent Fail :

اگر دانشجویی حتی فقط یک جلسه هم در کلاس حضور یابد و بقیه جلسات را حضور نداشته باشد، نمره آن AF اعلام می‌گردد.

نکته : اگر زبان آموزی 3 ماه وقفه ثبت نام داشته باشد آخرین رکورد وی از AF محاسبه می‌گردد و دانشجویی که چندین ترم متوالی AF شده باشد و سپس 3 ماه وقفه ثبت نام داشته باشد، برای شرکت در ترم بعد باید مجددا تعیین سطح شود.

NAE – Not Attended the Exam :

زبان آموزانی که درطول یک ترم هیچگونه غیبتی نداشته ولی به هر دلیلی در امتحان پایان ترم غیبت می‌نمایند و شرایط مراجعه به مدیر را نیز نداشته، رکورد ایشان NAE لحاظ می‌شود.

مراجعه به مدیر:

زبان آموز مراجعه به مدیر به فردی اطلاق می‌گردد که ضمن دارا بودن شرایط ذیل وپس از گذراندن آزمون شفاهی (تعیین سطح مجدد) فقط با نمره 65، Conditional Pass اعلام خواهد شد.

نمره Mid بالا‌تر از 17
نمره CP بالا‌تر از 30
نمره ترم قبل بالا‌تر از 85
تعداد غیبت بیش از 4 جلسه نباشد
تبصره: چهارمین جلسه غیبت، می‌بایست غیبت امتحان پایان ترم باشد.

Conditional Pass :

دانشجویی که نمره نهایی او کمتر از 70 باشد، به طور مشروط قبول اعلام می شود. شرط قبولی دانشجویانی که Conditional Pass اعلام شده اند، کسب نمره بالای 70 در ترم بعد است. در صورتی که این دانشجویان در ترم بعد نیز نمره زیر 70 را کسب نماید، Fail اعلام می شوند.

هیچ نمره ای بصورت تلفنی اعلام نمی شود و دانشجویان واحدهای خارج از تهران و دانشجویان واحدهای تهران می توانند نمرات خود را بر روی سایت ناتوس مشاهده نمایند.

اعتراض زبان آموزان به نمرات : زبان آموزان تا 72 ساعت پس از اعلام نتایج، قادرخواهند بود اعتراض خود را بصورت کتبی به دفتر ثبت نام ارائه دهند در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.