واحدهای موسسه زبان سفیر گفتمان در شهرستان

در سرتاسر کشور(به غیر از تهران)، موسسه سفیر گفتمان دارای 80 واحد آموزشی خواهران و برادران به شرح زیر می باشد.

 

واحد های سفیر خواهران (شهرستان)

واحد های سفیر برادران (شهرستان)

 

توجه: کلیه 107 واحد تهران و شهرستان ها تحت نظارت دفتر مرکزی و بر اساس یک استاندارد واحد و سیستم یکپارچه آموزشی، اداری و لجستیکی اداره می گردند.