سفیر اهواز

آدرس: کیانپارس، خیابان میهن شرقی، پلاک ۱۰

شماره تماس: 2-33338581 -061  33333553 -061


سرمایه گذار و کارآفرین واحد: محسن ذاکر