سفیر رودهن

آدرس: بلوار امام خمینی، نبش تالار درسا، روبروی اداره ثبت
شماره تماس: ۹ – ۷۶۵۱۱۲۲۸ 6-76509905


سرمایه گذار و کارآفرین واحد: حرمت سادات تقوی، حوریه سادات تقوی و سید احمد موسوی