سفیر رشت کودکان

آدرس: خیابان معلم، فاز دوم معلم، نرسیده به میدان سرگل، ساختمان نامی
شماره تماس: 33571621 – 013   33531335 – 013


سرمایه گذار و کارآفرین واحد: علی خلیلی سادات لو