سفیر رشت کودکان

خیابان معلم، فاز دوم معلم، نرسیده به میدان سرگل، ساختمان نامی
شماره تماس : 33571621 – 013