سفیر شهرکرد

آدرس: چهار راه فردوسی، خیابان سعدی غربی، نبش کوچه 63

شماره تماس: 32242221-038


سرمایه گذار و کارآفرین واحد: مصطفی رحیمی