سفیر ساوه

آدرس: میدان شهداء، نرسیده به سه راه بیمارستان مدرس، نبش مطهری ۲۴
شماره تماس: ۴۲۴۳۷۰۲۵ – ۰۸۶


سرمایه گذار و کارآفرین واحد: پیمان محمدی