آموزش گرامر گذشته ساده / The Simple Past

آموزش گرامر گذشته ساده / The Simple Past

گرامر گذشته ساده در انگلیسی در دو مبحث جداگانه گذشته با افعال tobe و گذشته با افعال اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. همانطور که در زمان حال فرمول جملات tobe با جملات دارای فعل اصلی متفاوت است، در گذشته نیز همین‌طور است. در مطلب زیر قصد داریم هر دو نوع گذشته را برایتان توضیح دهیم.

فعل tobe در حالت گذشته طبق جدول زیر تغییر می‌کند.

زمان گذشته ساده برای بیان انجام شدن کار یا وجود داشتن حالتی در زمانی پیش از حال به کار می‌رود.

هنگام ساختن جمله ابتدا توجه کنید که فعل جمله be است یا فعل اصلی.

فعل be برای بیان زمان گذشته به دو شکل was و were استفاده می‌شود.

was am

is

were are

جملات مثبت:

پس اگر در جمله ای فعل am یا is به کار رفته باشد در حالت گذشته به was تغییر می‌کند و اگر are استفاده شده باشد به were تغییر می‌کند.

I was cold.

You were tired.

He was in the garden.

She was late.

It was sunny.

We were on holiday.

They were hungry.

برای ساختن جملات منفی، کافی است پس از فعل be، از کلمۀ not استفاده کنیم.

افعال was و were می توانند با not ترکیب شوند و به شکل wasn’t و weren’t نوشته شوند.

I was not sleepy.

I wasn’t sleepy.

You were not on the bus.

You weren’t on the bus.

He was not at school.

He wasn’t at school.

She was not beautiful.

She wasn’t beautiful.

It was not cold.

It wasn’t cold.

We were not at work.

We weren’t at work.

They were not tired.

They weren’t tired.

جهت یادگیری فاعل‌ها با فعل tobe، جدول زیر را بخاطر بسپارید:

was I

She

He

It

were You

We

They

ساختن سوال بلی/خیر با فعل tobe در حالت گذشته

برای ساختن سوالات yes/no، جای فاعل و افعال was و were را عوض می‌کنیم.

Was I late?

Were you ready?

Was he at the cinema?

Was she kind?

Was it hot?

Were we hungry?

Were they at work?

حال برویم سراغ جملاتی که فعل اصلی دارند.

Sam started school last week.

He went to school with his brother.

پس فرمول ساخت سوال با فعل tobe برای حالت گذشته ساده به شکل زیر است.

Was/ were + subject + …?

و برای دادن پاسخ نیز باید از این فرمول استفاده شود.

Yes, subject + was/ were.

No, subject + wasn’t/ weren’t

زمان گذشتۀ ساده برای بیان اتفاقاتی به کار می‌رود که قبلا افتاده‌اند. وقتی که از زمان گذشته ساده استفاده کنیم، تاکید داریم که کار ذکر شده در جمله پایان یافته است. زمان گذشته ساده را همچنین می‌توان برای بیان حالت‌های قبلی چیزی یا کسی به کار برد.

Sam walked to school and felt hot and tired.

برای ساختن جملات گذشته ساده به فعل گذشته نیاز داریم. افعال برای تبدیل به حالت گذشته به دو گروه باقاعده و بی‌قاعده تقسیم می‌شوند. افعال با‌قاعده را می‌توان با افزودن -ed به گذشته تبدیل کرد. (افعالی که به e ختم می‌شوند، فقط به -d نیاز دارند.)

play – played

type – typed

افعال بی‌قاعده اندکی دشوارترند چرا که از نظم خاصی پیروی نمی‌کنند.

see – saw

go – went

افعال گذشته ساده، به‌جز فعل ،to be تنها یک شکل دارند و نیازی به سازگاری فعل و فاعل نیست.

برای منفی کردن جملات در زمان ساده، از did not استفاده می کنیم. به جای did not می‌توانیم از حالت مختصر didn’t استفاده کنیم. توجه کنید که هنگامی که did به جمله اضافه می‌شود، فعل اصلی به حات پایه بازمی‌گردد.

Sam did not like his first day of school.

He didn’t make any friends.

برای ساختن سوال، فعل کمکی did را به ابتدای جمله اضافه می‌کنیم و فعل جمله را به حالت پایه بازمی‌گردانیم.

Did Sam like his teacher?

Did she give them a lot of homework?

ساخت سوال wh- با فعل tobe در حالت گذشته

برای ساخت سوال wh- یا سوال با کلمات پرسشی (مطلب مربوط به کلمات پرسشی را حتما مطالعه نمایید) کافی است کلمات پرسشی لازم را در ابتدای جمله قرار داده و بعد از آن فعل tobe را در حالت گذشته استفاده کنیم و فاعل را بعد از آن قرار دهیم. به مثال‌های زیر نگاهی بیاندازید.

What was your ID?     آیدی شما چه بود؟

How was the weather yesterday?    دیروز هوا چطور بود؟

Where were Kim & her sister?     کیم و خواهرش کجا بودند؟

پس فرمول ساخت سوال wh- با فعل tobe در حالت گذشته به شکل زیر است.

Wh- + was/ were + subject + …?

به خاطر داشته باشید که در پاسخ به سوال wh- هرگز از کلمات  yesو no استفاده نمی کنیم و بجای آن پاسخ سوال را می‌دهیم. به چند مثال توجه کنید.

Where was your bag? It was on the desk.

Who was your first friend? She was Daniella .

Where were the classes? They were in room B.

گذشته ساده با افعال اصلی

حال که گذشته ساده با فعل tobe را آموختید نوبت به یادگیری این ساختار با افعال اصلی است. در انگلیسی افعال اصلی در حالت گذشته به دو دسته با قاعده و بی‌قاعده (regular/ irregular) تقسیم می‌گردند.

گذشته افعال با قاعده

تعداد افعال با قاعده از افعال بی قاعده بیشتر است و تنها قاعده آنها این است که زمانی که فعل به حالت گذشته تبدیل می‌شود ed یا d می‌گیرد.

اما اقعال بی قاعده همانطور که از اسمشان پیداست از این قانون پیروی نمی کنند و زمانی که تبدیل به گذشته می‌شوند، شکل آنها از نظر ظاهر و تلفظ تغییر می‌کند.

حال به چند تا از افعال با قاعده که همگی در حالت گذشته هستند نگاه کنید.

Played           arrived          washed

Baked            walked         watched

Listened         gathered        picked

تغییر املا

در برخی افعال هنگام افزودن ed یا d شکل کلمه تغییر می‌کند. برای مثال در افعالی که به واکه‌ی کوتاهی قبل از صامت ختم می‌شوند باید حرف آخر را دوبار تکرار کرد و سپس به آن پسوند ed اضافه کرد. اگر یک فعل به حرف y ختم شود باید ابتدا حرف y  را به i تبدیل کرد و سپس ed را به آن اضافه کرد و در آخر اگر فعلی به ic ختم شود به علاوه بر ed حرف k هم به انتهای فعل اضافه می‌شود.

Chop ==> chopped

Copy ==> copied

Panic ==> panicked

گذشته افعال بی‌قاعده

پیش تر درباره افعال بی قاعده توضیح دادیم که این افعال از قاعده ed پیروی نمی‌کنند و هنگام تبدیل به گذشته ساده تغییر شکل می‌دهند. بنا بر این به جای اینکه دنبال یک فرمول خاص برای یادگیری این افعال باشیم باید آنها را به خاطر بسپاریم.

اکنون مثال‌های زیر را مطالعه نمایید:

be    was/ were

see          saw

grow       grew

give         gave

have        had

swim       swam

برای تشخیص افعال بی قاعده و با قاعده می‌توان از دیکشنری کمک گرفت و با بخاطر سپردن افعال بی قاعده بعد از مدتی ذهن به صورت ناخودآگاه این افعال را از هم تشخیص خواهد داد.

پس نتیجه می‌گیریم که در جملات گذشته ساده باید تشخیص بدهیم که فعل جمله با قاعده است یا بی قائده، سپس فعل را به حالت گذشته ببریم.

مثال‌های زیر را مطالعه نمایید:

I swim every day. ==> I swam yesterday.

We have a party tonight. ==> We had a party last night.

They see her. ==> They saw her.

فرمول همه جمله‌ها به این شکل است:

subject + verb (past) + obj + …

 

سوال بلی/ خیر با فعل اصلی در حالت گذشته

برای ساختن سوال بلی/ خیر با فعل اصلی باید از فعل کمکی did استفاده کنیم. روش کار به این شکل است که did را به ابتدای جمله اضافه می‌کنیم و بعد از آن فاعل را قرار می‌دهیم و بعد فعل اصلی مورد نظر را می‌گذاریم. اما نکته اینجاست که did به منزله یک قیچی عمل می‌کند . فعل را به صورت حال ساده درمیاورد.

به عبارت دیگر اگر فعل ed داشته باشد، در حالت سوالی یا منفی آن را از دست می‌دهد و اگر بی قاعده باشد باز هم به حالت ساده بر می‌گردد. حتماً مثال‌های زیر را مطالعه کنید.

+My teacher had a meeting.

؟Did your teacher have a meeting?

+We played soccer at school.

؟Did you play soccer at school?

چگونه به این سوالات پاسخ دهیم؟

پاسخ مثبت    Yes, subject + did.

   پاسخ منفی No, subject + didn’t.

Did she go to there? Yes, she did.

Did your friend stay at home? No, he didn’t.

برای منفی کردن فعل اصلی در حالت گذشته

وقتی می‌خواهیم جملات دارای فعل اصلی را به گذشته تبدیل کنیم باز هم به فعل کمکی did احتیاج داریم که باید کلمه not را به آن اضافه کنیم و این ترکیب را قبل از فعل قرار دهیم.

به فرمول زیر دقت کنید:

Did+ not ==> didn’t

Subject + didn’t + verb + object + …

مانند فرمول سوالی کردن همچنان فعل کمکی did مثل یک قیچی عمل می‌کند و ed را از فعل اصلی جدا می‌کند. اگر هم فعل بی قاعده باشد به حال ساده تبدیل می‌شود.

مثال‌های زیر به شما کمک خواهد کرد:

I ate a cake.    I didn’t eat a sandwich.

Micky saw a friend.    Micky didn’t see her teacher.

We went to school.     We didn’t go to party.

 

ساخت سوال wh- با فعل اصلی

برای این کار کلمه پرسشی مورد نظر را (مطلب کلمات پرسشی را در سایت مطالعه کنید) در ابتدای جمله قرار می‌دهیم و بعد از آن فعل کمکی did و بعد فاعل جمله و بعد فعل جمله را قرار می‌دهیم. به شکل فرمول زیر:

Wh- + did + subject + verb + …?

و همچنان مانند توضیحات قبلی بواسطه وجود کلمه did فعل جمله به حال ساده تغییر می‌کند. اکنون این مثال‌ها را مطالعه فرماید.

I went to gym.   ==> Where did you go?

We bought some chips. ==> What did you buy?

Kim got there at 6:00.  ==>  When did Kim get there?

قیدهای زمان رایج با گذشته ساده

مشخصاً هر قید زمانی یا عبارتی که به زمانی در گذشته دلالت کند قابل استفاده با گذشته ساده است. در زیر برخی از رایج ترین مثال‌های این قیدها آمده است. جای این قیدها معمولا در انتهای جمله است.

Last year Last week yesterday
When I was a kid Two years ago In 1969

خودآزمایی

۱) ….. she go to school yesterday?

a. Did

b. Was

۲) ….. the house big?

a. Was

b. Were

۳) Where ….. the café?

a. Was

b. Did

۴) What ….. you say last night?

a. Did

b. Do

۵) She went to park ……

a. Yesterday

b. Tomorrow

۶) We didn’t ….. to park because it ……

a. Go – rained

b. Went – rains

۷) People didn’t ….. him very much.

a. Like

b. Liked

برای یادگیری بهتر این گرامر شما می‌توانید:

 • کتابOxford practice grammar را از فروشگاه اینترنتی سفیرمال تهیه نمایید.
 • لایو آموزشی سطح ۱۰۵ و ۱۰۶ را در اینستاگرام سفیر ببینید .
 • در کتاب touchstone 1 درس ۱۰ و ۱۱ این مطلب را بیابید و یا در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی سفیر شرکت نمایید.
بیشتر بخوانید  آموزش گرامر حال کامل - Present Perfect

Hi. I'm Alireza. I've been teaching English for over 15 years and my main area of interest are Writing and Grammar. In my free time, I enjoy reading books, listening to music and podcasts, watching movies and TV shows and playing video games. I guess you can call me a mediaphile.

اگر پسندیدی برای دوستانت ارسال کن...

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۹۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۸ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

 1. Miss. X
  12:34 2021/08/27

  ببخشید سوالات wh رو اگه بخواهیم برای افعال گذشته به کار ببندیم در سوال و جواب از چه نوع فعلی باید استفاده کنیم ؟؟
  افعال ساده یا گذشته

  • علیرضا صفری
   9:57 2021/08/28

   اگر فعل جمله be باشد از was و were استفاده می‌کنیم.
   What was your holiday like?
   برای فعل‌های اصلی، از حالت ساده فعل در کنار فعل کمکی did استفاده می‌کنیم.
   Where did you go on holiday?

 2. Erfane
  2:00 2021/08/14

  سلام خسته نباشید
  لطفا قواعد be born را هم توضیح بدید از درس ۵ تاچ استون ۲ ممنون

  • علیرضا صفری
   9:19 2021/08/15

   سلام،
   برای صحبت از به‌دنیا آمدن از فعل be born استفاده می‌کنیم. دقت کنید که اگر فعلی به‌همراه یک فعل کمکی بیاید، تغییرات روی فعل کمکی اعمال می‌‍شوند. لذا برای تغییر زمان فعل، be به‌صورت am، is، are، was، were و غیره:
   I was born in September.
   My son will be born next week.

 3. Hedie
  6:24 2020/10/18

  سفیرجان لطفا قواعد
  fhrazal verb هم توضیح بدبد از همون درس ۷ تاچ استون۳ کتاب سبز ممنون

  • علیرضا صفری
   11:13 2020/10/28

   افعال مرکب یا phrasal verbs افعالی دو یا سه بخشی هستند، شامل یک هسته که فعل ساده است و یک یا دو ذره که معمولا حرف اضافی یا قید هستند.
   catch up
   blow up
   break in
   break down
   cut back
   برخی افعال مرکب ناگذر (intransitive) هستند یعنی مفعول نمی‌گیرند.
   If you’re unhappy, please stand up.
   The lorry is starting to drop back.
   برخی افعال مرکب گذرا (transitive) هستند یعنی مفعول می‌گیرند.
   Fill in the form as quickly as possible.
   Did you go over those reports last night?
   توجه کنید که گذرا یا ناگذر بودن افعال مرکب بستگی به معنی آنها دارد. یعنی، یک فعل با معانی مختلف ممکن است گاهی گذرا و گاهی ناگذر باشد.
   She will show up soon.
   فعل این جمله ناگذر است و جمله به معنی “او به‌زودی خواهد آمد” است.
   She will show up the opposition.
   فعل این جمله گذرا است و جمله به‌‌معنی “او رقیبانش را خجالت‌زده خواهد کرد” است.

   افعال مرکب گذرا به دو گروه جداشدنی یا separable و ‌جدانشدنی یا inseparable تقسیم می‌شوند.
   در افعال جدانشدنی، مفعول همواره پس از حرف اضافی فعل مرکب قرار می‌گیرد.
   She looks up to her sister.
   You must stick to the plan at all costs.
   در افعال جدا‌شدنی، مفعول می‌تواند پس از فعل اصلی یا حرف اضافی قرار گیرد.
   He looked my address up on the National Voter Register.
   He looked up my address on the National Voter Register.
   نکته: اگر مفعول فعل مرکب جداشدنی ضمیر باشد، ضمیر باید پس از فعل اصلی قرار گیرد.
   He looked it up on the National Voter Register.

 4. Hedi
  3:00 2020/10/17

  سلام خسته نباشید
  سفیرجان میشه قواعد realative clauses توضیح بدید ؟همون ک who which اینا داره درس ۷ از کتاب سبر تاچ استون

  و قواعد دوم phrasal verbs توضیح بدید؟
  ممنون میشم

  • علیرضا صفری
   9:26 2020/10/18

   who، that و which در relative clause ممکن است فاعل یا مفعول باشند.
   اگر فاعل باشد:
   I’m looking for a secretary who can use a computer well.
   در جمله فوق، who فاعل برای فعل can است.
   اگر مفعول باشد:
   She loves the chocolate that I bought.
   در این جمله، that مفعول فعل bought است. در این حالت می‌توانیم that را ازجمله حذف کنیم.