تفاوت گرامر never و ever در زبان انگلیسی + مثال کاربردی

در این مقاله در مورد تفاوت گرامر never و ever در زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم و کاربرد آن را همراه با مثال در مکالمات روزمره بررسی می‌کنیم. زمان حال کامل در زبان انگلیسی برای صحبت کردن در مورد اعمال یا اتفاقاتی که در گذشته رخ داده‌اند، اما هنوز ارتباطی با زمان حال دارند، استفاده می‌شود. برای مثال، می‌توانیم بگوییم:

 I have been to Iran.
.من به ایران رفته‌ام
She has learned to speak English.
.او یاد گرفته است که به زبان انگلیسی صحبت کند
We have seen the Eiffel Tower.
.ما برج ایفل را دیده‌ایم

کاربرد گرامر never و ever در زبان انگلیسی

کلمات ever و never اغلب با زمان حال کامل برای صحبت کردن در مورد تجربیات زندگی استفاده می‌شوند. کلمه ever به معنی “تا به حال” و کلمه never به معنی “در هیچ زمانی، هیچوقت” است. برای مثال:

Have you ever been to Iran?
آیا تا به حال به ایران رفته‌ای؟
I have never been to Iran.
.من تا به حال به ایران نرفته‌ام

تفاوت گرامر never و ever در زبان انگلیسی

در اینجا برخی از تفاوت گرامر never و ever در زبان انگلیسی در زمان حال کامل ذکر شده است:
Ever برای صحبت کردن در مورد تجربیاتی که حداقل یک‌بار در زندگی اتفاق افتاده‌‌اند استفاده می‌شود. برای مثال:

Have you ever eaten sushi?
آیا تا به حال سوشی خورده ای؟
Yes, I have eaten sushi many times.
.بله، من بارها سوشی خورده ام

Never برای صحبت کردن در مورد تجربیاتی که در زندگی اتفاق نیفتاده‌اند استفاده می‌شود. برای مثال:

I have never been to Paris
.من تا به حال به پاریس نرفته‌ام
I have never seen the Taj Mahal.
.من تا به حال تاج محل را ندیده‌ام

Ever و Never می‌توانند با مقایسه‌ها و اعداد زوج استفاده شوند. برای مثال:

She has traveled to more countries than I have ever been to
.او به کشورهای بیشتری سفر کرده است تا من تا به حال سفر کرده باشم.
I have never seen two people who are so much alike.
.من تا به حال دو نفری را ندیده‌ام که اینقدر شبیه هم باشند

Ever و Never می توانند با عبارات مانند always, hardly ever, never again, never before, only once, rarely, sometimes استفاده شوند. برای مثال:

I have always wanted to visit Iran.
.من همیشه می‌خواستم به ایران سفر کنم
I rarely go to the cinema.
.من به ندرت به سینما می‌روم
I have only once been to Europe.
.من فقط یک بار به اروپا رفته‌ام

امیدوارم این مقاله به شما در درک تفاوت بین ever و never در زمان حال کامل در زبان انگلیسی کمک کرده باشد. همچنین پیشنهاد می‌کنم که خودآزمایی زیر را انجام دهید.

خودآزمایی:

1. Has she ________ been to Australia?
A) never
B) ever
2. I can’t believe he has ________ tried skydiving!
A) never
B) ever
3. We have ________ seen that famous actor in person.
A) never
B) ever
4. Has he ________ visited his grandparents this year?
A) never
B) ever
5. She has ________ forgotten her keys at home.
A) never
B) ever
6. They have ________ eaten at that new restaurant downtown.
A) never
B) ever

پاسخ:

1. A) never
2. B) ever
3. A) never
4. B) ever
5. A) never
6. A) never

 

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.