آموزش اصطلاح to kick the can down the road با اخبار نخست وزیری

To kick the can down the road (Idiomatic Expression(

To put off dealing with a difficult issue, typically on a continuing basis; to procrastinate

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.