آموزش کلمه commiserate با اخبار خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا

 Not everyone celebrated, some commiserated⚪

البته همه شادمان نیستند و گروهی یکدیگر را تسلی می‌بخشند.

/Commiserate (verb) UK /kəˈmɪz.ə.reɪt/ US /kəˈmɪz.ə.reɪt

To express sympathy to someone about some bad luck

 I began by commiserating with her over the defeat?

The noun form is “commiseration”?
Compare with sympathize?

لغت دیگر خبر امروز:
? European Union= اتحادیه اروپا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.