آموزش کلمه motive با اخبار تیراندازی کالیفرنیا

Motive /ˈməʊtɪv/ noun
A reason for doing something

Ex. Revenge was the murderer’s motive
The police don’t yet know the motive for the killing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.