آموزش کلمه reformist با اخبار مراسم شب کریسمس

Francis’ papacy is in many ways reformist

سیاست کلیسایی پاپ فرانسیس در بسیاری از موارد نوگرایانه است.

/Reformist (adjective) UK /rɪˈfɔː.mɪst/ US /rɪˈfɔːr.mɪst

.Trying to improve a system or law by changing it

?Examples. a reformist, rather than a revolutionary approach to progress
?a reformist politician

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.