آموزش کلمه tribute با اخبار مرگ “برایانت” در سانحه هوایی

⚪ Tributes have paid to basketball star Kobe Bryant who has died in helicopter crash

برگزاری مراسم بزرگداشت «کوبی برایانت» که در سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شد.

/Tribute (noun) UK /ˈtrɪb.juːt/ US /ˈtrɪb.juːt

Something that you say, write, or give that shows your respect and admiration for someone, especially on a formal occasion

Tributes have been pouring in from all over the world for the famous actor who died yesterday?

 (Floral tributes (= flowers sent to someone’s funeral?

 Pay tribute to sb/sth?

 To praise someone or something?

The minister paid tribute to the men who had fought the blaze

سایر لغت‌ها/اصطلاحات خبر امروز:
? Championships =قهرمانی لیگ حرفه‌ای
? The whole wide world = سراسر جهان
? Pay your respects =ادای احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.